Scen

Dalším rozměrem vzdělávací inovace bylo vytvoření 20 AKTIVIZAČNÍCH SCÉNÁŘŮ VYUČOVÁNÍ pro učitele/pedagogy/vychovatele, které částečně odkazují na výsledky/volby žáků využívajících SIMULÁTOR OSUDŮ UPRCHLÍKŮ

Analýza postojů, výběrů, hodnot, argumentů, důvodů/ a částečně žákům umožňují získat znalosti v rozsahu široce chápaného jevu migrace/uprchlické krize a vyvinout si sociální a občanské postoje/kompetence založené na hodnotách vycházejících z evropského kulturního dědictví (tolerance, otevřenost, empatie, citlivost, zvědavost na kulturní odlišnost, vnímavost na potřeby jiných atd.), jak rovněž zeměpisné, dějepisné a geopolitické znalosti. Scénáře vyučování byly vytvořeny tak, aby se děti a mládež cítili spoluodpovědní za budování otevřené společnosti připravené účastnit se procesu integrace. Základem porozumění je poznání, a proto scénáře předávají spolehlivé znalosti a fakta týkající se problematiky uprchlíků (rovněž v historickém a zeměpisném kontextu). Scénáře připravují mladé lidi k životu ve společnosti, ve které jsou respektována lidská práva, včetně práv uprchlíků, a to žen i mužů. Díky nim mladí lidé budou připraveni na setkání s těmi, kteří mohou hledat útočiště rovněž v jejich zemích. Scénáře vyučování obsahují návrhy metod a forem práce přizpůsobené potřebám a očekáváním konkrétní skupiny, její dospělosti a angažovanosti, času, jak rovněž cílům, které budou dosaženy. Během realizace scénářů žák není pasivním účastníkem vyučování, jako tomu bývá v případě tradičních metod vzdělávání, ale zapojován do průběhu každého vyučování. Zároveň získané znalosti, jak rovněž postoje, které budou mezi žáky vypracovány díky těmto scénářům, povedou k dlouhodobému efektu v podobě upevňování hodnot evropského kulturního dědictví mezi mladými lidmi jako základu pro jejich pozdější fungování v dospělém životě, který bude určovat směry vývoje a morální pravidla platná na našem kontinentu.