PRJ

Název projektu: Virtuální a aktivizační metoda výuky – reálné výsledky vzdělávání
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace: 2020-1-PL01-KA201-081544
Období realizace: od 31.12.2021 do 30.12.2022
Financování: Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+, Akce 2: Strategická partnerství

Lídr projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (Polsko)
Partneři projektu:
- Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov (Česká republika)
-Základná škola - Grundschule z Kežmaroku (Slovensko)


Cílem projektu je vytvoření, otestování, dopracování a rozšíření inovačního vzdělávacího nástroje – ON-LINE HRY simulující osudy uprchlíků spolu s AKTIVIZAČNÍMI SCÉNÁŘI VYUČOVÁNÍ sloužící k podporování různorodosti, propagaci rovnosti, nediskriminaci, budování sociálních, občanských a mezikulturních kompetencí založených na hodnotách evropského kulturního dědictví v kontextu migrační krize, se kterou se Evropa potýká v posledních letech, mezi školní mládeží z Polska, České republiky a Slovenska. SIMULÁTOR-ON-LINE HRA kombinovaný s aktivizačními aktivitami je efektivním nástrojem pro to, jak čelit problému přístupu k tématu uprchlíků, jaký panuje mezi školní mládeží.

Díky ON-LINE HŘE se žáci budou moci vžít do role avatara/hrdiny, kterým je obyvatel Afriky/Blízkého Východu, který je vzhledem ke společensko-politické situaci nucen utéci ze své země (stává se migrantem/uprchlíkem). Žák, který se vtělí do svého avatara/hrdiny, učiní zásadní a často velmi dramatická rozhodnutí, která rozhodnou o jeho osudu, podobně jako se rozhodují současní uprchlíci.

Takový přístup mládeži umožní pochopit životní dramata spojená s útěkem z vlastní země a žáci rovněž poznají důsledky rozhodování za takovýchto okolností. Díky účasti v hodinách uskutečněných na základě AKTIVIZAČNÍCH SCÉNÁŘŮ se mezi žáky zvětší znalosti v rozsahu takových předmětů, jako jsou společenské vědy, zeměpis či dějepis, jak rovněž jejich empatie k osudu druhého člověka, pochopení problematiky uprchlíků a pocit odpovědnosti za společné hodnoty založené na evropském kulturním dědictví. Žáci si vyvinou své sociální, občanské a mezikulturní kompetence, které vycházejí z evropských hodnot, a také si zvětší své znalosti v rozsahu problému migrační krize. Nově vzniklý vzdělávací nástroj zapadá do učebních osnov (jako prvek globálního vzdělávání) v Polsku, České republice a na Slovensku v rámci takových předmětů jako jsou společenské vědy, dějepis, zeměpis, etika či výchovné hodiny.

ON-LINE HRA bude jakýmsi SIMULÁTOREM využívajícím technologii "LET'S PLAY - LET'S LEARN". Nástroj bude založen na „gamifikaci”, a proto budou využity mechanismy fungující ve hrách pro vzdělávací účely. Forma ztotožnění se s hlavním hrdinou prostřednictvím vtělení se do jeho avatara je velmi účinným vzdělávacím nástrojem založeným na vytvoření mezi nimi vzájemných vztahů a interakcí.


Cílové skupiny projektu:

1) základní školy a vzdělávací instituce (cílově to bude zhruba 19 tis. základních škol a vzdělávacích institucí z Polska, Slovenska a České republiky, které vytvořený vzdělávací nástroj mohou využívat)

2) pedagogický personál – učitelé humanitních předmětů, třídní učitelé, pedagogové (cca 30 tis. učitelů ze základních škol z Polska, Slovenska a České republiky, kteří mohou vytvořený vzdělávací nástroj využívat ve vyučovacím procesu

3) školní mládež (cca 2 mil. žáků ve věku 10-16 let navštěvujících základní školy z Polska, Slovenska a České republiky, kteří získali možnost využívat vytvořený vzdělávací nástroj (mj. 180 žáků účastnících se na etapě testování)

4) na etapě šíření – vedoucí personál škol, učitelé, pedagogové, školní psychologové, orgány provozující a spravující školy, osoby mající rozhodovací pravomoci, vysoké školy vzdělávající učitele, žáci.

Realizace projektu sestávala z 3 hlavních etap: vytvoření ON-LINE VZDĚLÁVACÍ HRY simulující osudy uprchlíků spolu s AKTIVIZAČNÍMI SCÉNÁŘI VYUČOVÁNÍ s tématikou uprchlíků, otestování nově vytvořeného vzdělávacího nástroje a jeho šíření.

Na etapě šíření se předpokládalo přenos vyvinuté inovace na zájmové skupiny účastnící se projektu z území Polska, České republiky a Slovenska. V rámci etapy šíření bylo naplánováno mj. pořádání konferencí, seminářů, rozesílání e-mailů.

Využívání SIMULÁTORU OSUDŮ UPRCHLÍKŮ a AKTIVIZAČNÍCH SCÉNÁŘŮ VYUČOVÁNÍ je BEZPLATNÉ.